W ramach Polskiego Ładu Ministerstwo Finansów przewidziało szereg zmian dotyczących
opodatkowania dochodów osób fizycznych. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy celem tych zmian jest
zmniejszenie klina podatkowego oraz stworzenie bardziej sprawiedliwego systemu
podatkowego.

Cel ten ma zostać zrealizowany m.in. poprzez:

• podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 8 000 zł do 30 000 zł dla ogółu
podatników obliczających podatek według skali podatkowej,
• podwyższenie z 85 528 zł do 120 000 zł progu dochodów , po przekroczeniu którego
ma zastosowanie 32% stawka podatku,
• zmiany w składce zdrowotnej,
• likwidację możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne
w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru,
• wprowadzenie ulgi dla klasy średniej ,
• wprowadzenie tzw. ulgi na powrót ,
• zmianę zasad opodatkowania przychodów osiąganych z najmu lub dzierżawy ,
• przeciwdziałanie „szarej strefie” ,
• zmianę wysokości kosztów podatkowych od przychodów otrzymywanych przez
osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie.

Zmiana podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz likwidacja
odliczania składki zdrowotnej od podatku:

Ustawa zakłada istotne zmiany w zakresie wysokości składki zdrowotnej dla osób
prowadzących działalność gospodarczą, bowiem będzie ona uzależniona od wybranego
sposobu opodatkowania.
Ustawa zakłada również likwidację przepisów, które w obecnym stanie prawnym
stanowią podstawę odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w
wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru.

Przedsiębiorcy rozliczający PIT na zasadach ogólnych:

Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się według skali
podatkowej ma wynieść 9% dochodu oraz bez możliwości odliczenia składki od podatku.

!Ważne!

Dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, został przygotowany
mechanizm zmniejszający obciążenia podatkiem i składką zdrowotną. Obejmie on tych
przedsiębiorców, których dochody wynoszą od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie.

Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym:

Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się według podatku
liniowego ma wynieść 4,9% dochodu. Zastrzeżono jednak, że składka zdrowotna nie
będzie mogła być niższa niż 9% najniższego wynagrodzenia. Zakładając, że w 2022 roku
płaca minimalna wyniesie 3010 zł brutto, to składka zdrowotna wyniesie 270,90 zł od
stycznia 2022 roku.

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych będzie zależna od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz
przychodów osiąganych przez danego przedsiębiorcę:
przy przychodach rocznych do 60 tys. zł podstawa wyniesie 60% przeciętnego
wynagrodzenia,
• przy przychodach rocznych od 60 tys. zł do 300 tys. zł podstawa wyniesie 100%
przeciętnego wynagrodzenia,
• przy przychodach rocznych ponad 300 tys. zł podstawa wyniesie 180% przeciętnego
wynagrodzenia.

Przedsiębiorcy opodatkowani kartą podatkową:

Wysokość składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się w oparciu o kartę
podatkową wyniesie 9% minimalnego wynagrodzenia.