ULGA NA POWRÓT:

Ustawa przewiduje wprowadzenie tzw. ulgi na powrót, odliczaną od podatku. Adresatami
tej ulgi będą osoby, które zmieniły rezydencję podatkową na polską. Dotyczyć będzie
ona przede wszystkim osób, które mają polskie obywatelstwo, Kartę Polaka i przez ostatnie 3
lata nie miały rezydencji podatkowej w Polsce. Fakt zamieszkiwania poza Polską będzie
mógł zostać potwierdzony nie tylko certyfikatem rezydencji, ale również innymi
dokumentami, np. zaświadczeniami wydawanymi przez administracje innych państw oraz
dokumentami dotyczącymi pracy czy zameldowania za granicą.

Odliczenie podatnik będzie mógł stosować, co do zasady, przez cztery lata następujące po
roku bazowym. Rokiem bazowym będzie wybrany przez podatnika rok, w którym podatnik
zmienił rezydencję podatkową i stał się polskim rezydentem albo rok następujący po zmianie
rezydencji podatkowej. Wysokość odliczenia w pierwszym roku wyniesie 50% podatku
należnego za rok bazowy, zaś w drugim – 50% podatku należnego obliczonego za pierwszy
rok stosowania ulgi. W trzecim i czwartym roku będzie to 50% podatku należnego
obliczonego za poprzedni rok stosowania ulgi, czyli odpowiednio za drugi i trzeci rok
stosowania odliczenia.

Warunkiem odliczenia będzie uzyskanie dochodów z określonych źródeł (praca, działalność
wykonywana osobiście, pozarolnicza działalność gospodarcza, lub z praw autorskich i praw
pokrewnych) oraz bycie polskim rezydentem podatkowym. Warunki te będą musiały być
spełnione we wszystkich latach, w których podatnik dokonuje odliczenia. Ulga będzie
stosowana w rozliczeniu rocznym. Nie będzie uwzględniana przy poborze zaliczek w trakcie
roku.

ZMIANY ZASAD OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH Z NAJMU LUB DZIERŻAWY:

W obecnym stanie prawnym podstawową formą opodatkowania dochodów z najmu lub
dzierżawy są zasady ogólne według skali podatkowej. Ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych jest zaś fakultatywną formą opodatkowania. Podatnicy mają zatem
możliwość wyboru między dwiema formami opodatkowania. Ustawa przewiduje
wprowadzenie jednolitych zasad opodatkowania przychodów z najmu, podnajmu,
dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze. Wszyscy podatnicy
osiągający przychody z tego tytułu będą stosowali takie same zasady opodatkowania tych
przychodów. Przychody te będą opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych. Ryczałt dla przychodów z tego tytułu nie ulega zmianie i będzie
wynosił 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad
kwotę 100 000 zł. Zmiana ta będzie zatem niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą
wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu.

! UWAGA !

Zmiana ma wejść w życie od 1 stycznia 2023 roku.

PRZECIWDZIAŁANIE „szarej strefie”:

W ustawie znalazły się również nowe rozwiązania dotyczące nielegalnego zatrudniania
pracowników, tj. zatrudniania „na czarno” oraz nieujawniania części wynagrodzenia. W celu
przeciwdziałaniu temu zjawisku ustawa zawiera propozycję przypisania pracodawcy za
każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia przychodu w wysokości równowartości
minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W wyniku proponowanej zmiany, pracownik nielegalnie zatrudniony oraz pracownik, który
otrzymuje część wynagrodzenia „pod stołem”, w przypadku ustalenia takich okoliczności nie
będzie ponosił obciążeń podatkowych wynikających z tych okoliczności. Konsekwencje w
zakresie podatku dochodowego będą obciążały pracodawcę.
Kolejnym elementem zmian mających na celu przeciwdziałanie szarej strefie, jest propozycja
wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wypłaconego wynagrodzenia z tytułu
nielegalnego zatrudnienia oraz wynagrodzenia wypłaconego „pod stołem”. W ten sposób
nieuczciwy pracodawca, ma niejako przejąć ciężar opodatkowania podatkiem dochodowym
wynagrodzenia osoby fizycznej.

UJEDNOLICENIE TERMINÓW ROZLICZANIA SKŁADEK ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH:

Ustawa zakłada ujednolicenie terminów rozliczania składek zdrowotnych i społecznych.
Składki będzie można płacić do 20. dnia miesiąca. Ułatwi to sposób kalkulacji wysokości
składki i skoreluje termin jej płacenia z terminem odprowadzania zaliczki na PIT. Obecnie
składki są płacone przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe do 5., przez
przedsiębiorców niezatrudniających pracowników do 10., a przez przedsiębiorców którzy
zatrudniają pracowników do 15 dnia kolejnego miesiąca. Teraz termin zostanie przedłużony
do 20.