Księgi rachunkowe – Wieliczka

Chcesz abyśmy prowadzili księgi rachunkowe Twojej firmy? Skontaktuj się z nami!

biuro@modernwages.comtelefon: +48 122 915 782

Każdy przedsiębiorca powinien ewidencjonować swoje dochody otrzymane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w celu rozliczenia się z fiskusem. Następuje to w formie księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Art. 24a ust 1. ustawy o PIT od osób fizycznych wskazuje podmioty, które mają obowiązek prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów (“księgę”) albo księgę rachunkową, zgodnie z odrębnymi przepisami (ustawy o rachunkowości). Są to:

 • osoby fizyczne,
 • przedsiębiorstwa w spadku,
 • spółki cywilne osób fizycznych,
 • spółki jawne osób fizycznych,
 • spółki partnerskie
 • które wykonują działalność gospodarczą.

Księgi rachunkowe Wieliczka – definicja

Zgodnie z ustawą o rachunkowości księga rachunkowa to chronologiczne zestawienie zapisów księgowych, które wykazują obroty i salda oraz wykaz aktywów i pasywów firmy.

Księga rachunkowa zgodnie z ustawą o rachunkowości składa się z takich elementów jak:

 • Dziennik – zapisywane są w nim dane dotyczące dokonywanych operacji gospodarczym w porządku chronologicznym. Dane powinny mieć oznaczenia numerowe w celu powiązania ich z dowodami księgowymi.
 • Księga główna – zapisywane są w niej wszelkie operacje gospodarcze. Stosowana jest w tym wypadku metoda podwójnego zapisu. Każda operacja zapisywana w księdze głównej zostaje zaksięgowana na danych jej kontach. Następnie zapisuje się operacje na kontach pomocniczych w taki sam sposób.
 • Księga pomocnicza – służy do uszczegółowienia zapisów dokonanych w księdze głównej.
 • Zestawienie obrotów i sald – to inwentarz sporządzony na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.
 • Wykaz składników pasywów i aktywów – to inwentarz potwierdzony inwentaryzacją jednostek, które wcześniej nie prowadziły księgi.

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych pozwoli prawidłowo rozliczyć się z fiskusem i znacznie ułatwia prowadzenie firmy dla osób niewyspecjalizowanych w księgowaniu. Nierzetelność ksiąg rachunkowych jest przestępstwem zawartym  art. 61 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. Za nierzetelne prowadzenie ksiąg grozi kara grzywny do 240 stawek dziennych.

Obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych

Prowadzenie księgowości w pełnej formie jest obowiązkiem niektórych podmiotów, a inne podmioty mogą dobrowolnie zdecydować na tą formę ewidencjonowania dochodów

Podmioty, które są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy o rachunkowości to:

 1. Spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego.
 2. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawnych osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.
 3. Jednostki organizacyjne działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów.
 4. Gminy, powiaty, województwa i ich związki, a także państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe lub zakłady budżetowe.
 5. Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2.
 6. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Jednostki niewymienione w powyższych punktach, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane

Kto nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku, mogą dobrowolnie prowadzić pełną księgowość. Warunkiem jest to, aby przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy były niższe niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Jak do nas trafić?