Sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat

 

Chcesz abyśmy sporządzali dla Ciebie bilans i RZiS? Skontaktuj się z nami!

biuro@modernwages.comtelefon: +48 122 915 782

Bilans oraz rachunek zysków i strat to jedne z najważniejszych elementów sprawozdania finansowego. Sporządzają je wszystkie jednostki gospodarcze prowadzące księgi rachunkowe. Bilans służy do zaprezentowania zestawienia całego majątku firmy (aktywa) oraz źródeł finansowania działalności (pasywa). Natomiast rachunek zysków i strat w skrócie RZiS służy do oceny finansowej firmy, co jest ważne z punktu widzenia wprowadzenia jak najefektywniejszej polityki rozwoju przedsiębiorstwa.

Sporządzamy Bilans i RZiS dla klientów biznesowych do sądu oraz na ich własne potrzeby – dla celów kredytowych, wzięcia leasingu czy oceny finansowej działalności firmy. Prowadzimy rzetelną analizę finansową na podstawie dostarczanej dokumentacji firmowej oraz wiedzy specjalistycznej w zakresie księgowości i rachunkowości.

Zasady sporządzania bilansu

Bilans jako kluczowy element sprawozdania finansowego musi być wykonany rzetelnie. Jak już było wspomniane wcześniej jest to zestawienie aktywów (majątku firmy) oraz pasywów (źródeł finansowania aktywów). Sporządzany jest na konkretny dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych lub na inny dzień bilansowy w celu skonsolidowania informacji o zasobach kontrolowanych przez przedsiębiorcę i sposobach ich pozyskiwania. Bilans cechuje się zrównoważeniem stron, czyli aktywa mają się równać pasywom. Zrównoważony bilans to znak, że majątek firmy ma pokrycie w osiąganych pasywach.

Sporządzanie bilansu jest obwarowane różnymi zasadami, które gwarantują jego zgodność z obowiązującymi regulacjami. Podstawową zasadą jest zasada netto bilansu. Stanowi ona, że aktywa w bilansie powinny być skorygowane o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy aktualizujące, w tym również z tytułu trwałej utraty wartości składników aktywów trwałych; odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych; odpisy aktualizujące należności.

Wyróżnia się również złotą regułę bilansową i srebrną regułę bilansową.

  • Złota reguła bilansowa – aktywa trwałe jednostki są finansowane w 100% kapitałem własnym (udział własny, inwestorów lub udziałowców, wspólników lub akcjonariuszy). Jest to związane z tym, że aktywa stanowią część majątku długoterminową.
  • Srebrna reguła finansowa – kapitał stały firmy powinien być równy lub wyższy niż aktywa stałe. Kapitał stały to kapitał własny wraz z zobowiązaniami długoterminowymi. Większa wartość kapitału stałego zapewnia lepszą swobodę i niezależność finansową firmy. Zgodnie z ogólną zasadą aktywa stałe powinny być finansowane kapitałem własnym w minimum ⅔ wartości kapitału.

Dodatkowe zasady sporządzania bilansu to:

  • zasada memoriału,
  • zasada współmierności,
  • zasada ostrożności,
  • zasada zakazu kompensat,
  • zasada kontynuacji działalności.

Sporządzanie RZIS

Rachunek zysków i strat to kolejny element sprawozdania finansowego. Celem RZiS jest ocena wyniku finansowego przedsiębiorstwa na podstawie przeprowadzonych w danym okresie operacji finansowych. Otrzymanie rzetelnych danych o wyniku finansowym pozwala wypracować rozwiązania zapewniające jak największe zyski, a także utrzymać płynność finansową oraz zmaksymalizować wartość rynkową firmy.

Rachunek zysków i strat obejmuje dogłębną analizę operacji wynikowych i finansowych

przedsiębiorstwa. RZiS przez zestawienie przychodów pochodzących z różnych rodzajów działalności i powiązanych z nimi kosztów daje wynik finansowy brutto przedsiębiorstwa. Może wskazywać na zysk albo na stratę. Wynik brutto pomniejszony o obowiązkowe obciążenia, takie jak na przykład podatek dochodowy przedstawia wynik finansowy netto przedsiębiorstwa.

Można sporządzić RZiS w formie porównawczej lub kalkulacyjnej.

  • Porównawczy rachunek zysków i strat – klasyfikuje koszty względem miejsc ich rodzajów, bazując na rodzajowym układzie kosztów,
  • Kalkulacyjny rachunek zysków i strat – klasyfikuje koszty względem miejsc ich powstawania, bazując na kalkulacyjnym układzie kosztów.

Warto powierzyć sporządzenie RZiS wykwalifikowanej kadrze biura rachunkowego Modern Wages, która szybko, sprawnie i rzetelnie przygotuje rachunek zysków i strat wraz z wynikiem finansowym przedsiębiorstwa.

Jak do nas trafić?