Upoważnienie do reprezentowania firmy

 

Chcesz nam przydzielić upoważnienie do reprezentowania firmy? Skontaktuj się z nami!

biuro@modernwages.comtelefon: +48 122 915 782

Firma Modern Wages reprezentuje swoich Klientów przed Urzędami Skarbowymi i ZUS-em. Kontaktujemy się z urzędnikami, wyjaśniamy sprawy w imieniu Klienta, uczestniczymy i składamy wyjaśnienia przy przeprowadzanych kontrolach skarbowych.

Zdajemy sobie sprawę, że prowadzenie firmy jest związane z wieloma obowiązkami. Część czynności możesz powierzyć biuru rachunkowemu, która wykona to za Ciebie.

Na czym polega upoważnienie do reprezentowania firmy?

Przedsiębiorca może upoważnić osobę trzecią do reprezentowania jego interesów przed organami poprzez udzielenie pełnomocnictwa.

Aby udzielić pełnomocnictwa należy najpierw określić zakres spraw lub czynności, które pełnomocnik będzie mógł wykonać. Drugim elementem jest wyznaczenie osoby, której udzielisz pełnomocnitwa i która będzie reprezentować Twoje interesy. Bardzo uważnie dobieraj pełnomocnika. Najlepiej, gdy jest to osoba wykształcona, biegła w prawie finansowym, rachunkowym i podatkowym np. radca prawny, adwokat.

Udzielenie pełnomocnictwa wcale nie oznacza, że jako przedsiębiorca nie będziesz mógł samodzielnie wykonywać powierzonych w pełnomocnictwie czynności. Nawet jeśli wyznaczysz pełnomocnika, to wciąż może samodzielnie decydować o sprawach firmy.

Pełnomocnictwo może być udzielone zarówno przez osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność, osobę prawną czy jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. spółki osobowe).

Jakie są rodzaje pełnomocnictw?

Wyróżnia się 3 rodzaje pełnomocnictw:

  • Pełnomocnictwo ogólne – zawiera upoważnienie do działań z zakresu zwykłego zarządu, czyli czynności związanych z podejmowaniem bieżących spraw. Za pomocą takiego upoważnienia pełnomocnik może załatwiać sprawy przed organami administracji.
  • Pełnomocnictwo rodzajowe – zawiera upoważnienie do działań z zakresu wykraczającego poza sprawy zwykłego zarządu. Zakres uprawnień pełnomocnika obejmuje czynności różnego rodzaju określone w pełnomocnictwie. Tego rodzaju pełnomocnictwo musi zawierać szczegółowy zakres czynności, jakie może wykonać pełnomocnik.
  • Pełnomocnictwo szczególne – zawiera upoważnienia do wykonania konkretnej czynności prawnej, w przypadku której przepisy nakazują wydanie pełnomocnictwa szczególnego.

Jak udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania firmy?

Najczęściej do reprezentowania firmy przed organami ZUS-u lub fiskusa wykorzystuje się pełnomocnictwo rodzajowe.

Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania firmy powinien zawierać:

  • dane mocodawcy,
  • dane pełnomocnika,
  • szczegóły dotyczące zakresu uprawnień pełnomocnika,
  • określenie miejsca oraz daty jego sporządzenia.

Nie ma ogólnego wzoru pełnomocnictwa, który jest powszechnie obowiązujący. Ważne jest to, aby pełnomocnictwo posiadało niezbędne dane podane powyżej. Do ważności większości czynności prawnych wymagana jest forma pisemna pełnomocnictwa.

Przedsiębiorca, który działa przez pełnomocnika musi uiścić opłatę skarbową. Obciążeniem skarbowym jest objęte złożenie pełnomocnictwa do danego urzędu w konkretnej sprawie, a nie samo udzielenie pełnomocnictwa. Opłata skarbowa za złożenie jednego pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

Płacisz więc za złożenie pełnomocnictwa do właściwego organu lub urzędu w konkretnym postępowaniu, a nie za jego udzielenie.

Pełnomocnik w ZUS

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych firma może załatwiać swoje sprawy poprzez wyznaczenie pełnomocnika. Jednakże osoba, którą upoważniasz do działania w imieniu firmy musi mieć aktywne konto PUE.

Należy wypełnić druk ZUS-PEL. Można go wysłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Przepisy prawne nie wykluczają także wysłanie druku ZUS-PEL w formie papierowej w każdym oddziale ZUS, bez względu na miejsce wykonywania działalności.

Jak do nas trafić?