Sprawozdania do sądu

 

Chcesz abyśmy przygotowali dla Ciebie sprawozdania do sądu? Skontaktuj się z nami!

biuro@modernwages.comtelefon: +48 122 915 782

Biuro rachunkowe Modern Wages zajmuje się sporządzaniem sprawozdań finansowych dla sądu. Sporządzamy także sprawozdania do sądu z opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną. Informujemy jak powinno się przygotować sprawozdanie do sądu, w jakim terminie go złożyć i jakie dane powinno ono zawierać.

Sporządzamy sprawozdania finansowe do sądu według powszechnych i aktualnych wzorów na podstawie przekazanej dokumentacji pracodawcy. Aby sprawozdania były wypełnione właściwie i zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi należy prawidłowo prowadzić księgi rachunkowe.

Jakie jednostki mają obowiązek sporządzać sprawozdania?

Sprawozdanie finansowe to dokument, który obejmuje informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa pod względem finansowym. Dzień, na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe nazywa się dniem bilansowym. Zazwyczaj rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, tak więc dzień bilansowy wypada na 31 grudnia.

Obowiązek sporządzania sprawozdań mają firmy, które prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Bez względu na to czy obowiązek prowadzenia pełnej księgowości wynika z ustawy czy też wybrały tę formę ewidencjonowania finansów firmy dobrowolnie.

Co zawiera sprawozdanie finansowe?

Prawidłowe sprawozdanie finansowe powinno zawierać:

 • bilans otwarcia i zamknięcia – wskazuje aktywa i pasywa na dzień kończący bieżący i poprzedni rok podatkowy,
 • rachunek zysków i strat – zawarte są w nim oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy,
 • informację dodatkową – zawiera niezbędne objaśnienia np. politykę rachunkowości, objaśnienia dotyczące bilansu, rachunku zysk i strat, propozycję rozdzielenia zysku lub pokrycia straty, dane o pracownikach, rachunek przepływów pieniężnych, zmiany w kapitale własnym.

Dodatkowe elementy składowe sprawozdania to:

 • uchwały potwierdzające powyższe dokumenty,
 • sprawozdanie z działalności, jeśli jest wymagane (dotyczy spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych),
 • opinie/sprawozdanie biegłego rewidenta,
 • uchwałę o pokryciu zysku lub straty.

Kto ma obowiązek sporządzać sprawozdania finansowe?

Do sporządzania sprawozdania zobligowani są kierownicy jednostki, tak więc:

 • członkowie zarządu spółek kapitałowych,
 • wspólnicy, którzy prowadzą sprawy spółki (w spółce jawnej, partnerskiej, cywilnej),
 • komplementariusze, którzy prowadzą sprawy spółki (w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej),
 • członkowie organów zarządzających innych podmiotów,
 • likwidatorzy, syndykowie lub zarządcy w czasie postępowania upadłościowego.

Sprawozdanie finansowe –  w jakim terminie należy je złożyć?

Sprawozdanie finansowe należy sporządzić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (zazwyczaj ta data przypada na 31 grudnia). Tak więc jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, termin na przygotowanie sprawozdania mija 31 marca.

Następnie sprawozdanie finansowe jest zatwierdzane przez odpowiednie organy w przedsiębiorstwie, na przykład przez walne zgromadzenie wspólników, wszystkich wspólników, właściciela jednoosobowej działalności. Roczne sprawozdanie powinno być zatwierdzone nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego – czyli do 30 czerwca w przypadku pokrycia się roku obrotowego z rokiem kalendarzowym.

Na końcu kierownik firmy musi zatwierdzone sprawozdanie finansowe złożyć do KRS w odpowiednim terminie za pomocą systemu e-KRS (w przypadku spółek z.o.o. i spółek akcyjnych).

Jak do nas trafić?