Słownik pojęć księgowo rachunkowych

. PODSTAWY PRAWNE I DEFINICJE POJĘĆ.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych jest ustawa z 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).

Ponadto, jeżeli nie koliduje to z ustawą podstawową, źródłem zasad są inne akty prawne z których najważniejsze to:

  • ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • ustawa o podatku od towarów i usług,
  • ustawa o opłacie skarbowej,
  • ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • inne ustawy podatkowe,
  • ustawa o działalności gospodarczej.

WYSZCZEGÓLNIONE POJĘCIA KSIĘGOWE