Aktywa netto

słownik pojęć księgowo rachunkowych

aktywa netto – aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania, odpowiadające wartościowo kapitałowi własnemu, 

aktywa netto

Inne pojęcia