Zobowiązania warunkowe

słownik pojęć księgowo rachunkowych

zobowiązania warunkowe – obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń, 

Zobowiązania warunkowe

Inne pojęcia