Zasada ostrożności

słownik pojęć księgowo rachunkowych

zasada ostrożności – wycena aktywów i pasywów z uwzględnieniem utraty wartości ich poszczególnych składników np. zmniejszenie wartości użytkowej lub handlowej, aktualizację nieściągalnych należności,

Zasada ostrożności

Inne pojęcia