Instrumenty finansowe

słownik pojęć księgowo rachunkowych

instrumenty finansowe – kontrakt, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze, bez względu na to, czy wykonanie praw lub zobowiązań wynikających z kontraktu ma charakter bezwarunkowy albo warunkowy. Do instrumentów finansowych nie zalicza się rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, umów o gwarancje finansowe które ustalają wykonanie obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji itp. 

Instrumenty finansowe

Inne pojęcia