Zobowiązania krótkoterminowe

słownik pojęć księgowo rachunkowych

zobowiązania krótkoterminowe – ogół zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12  miesięcy od dnia bilansowego, 

zobowiązania krótkoterminowe

Inne pojęcia