Koszty i straty

słownik pojęć księgowo rachunkowych

koszty i straty – uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru (za wyjątkiem wycofania dopłat przez udziałowców), 

koszty i straty

Inne pojęcia