Zasada indywidualnej wyceny

słownik pojęć księgowo rachunkowych

zasada indywidualnej wyceny – wycenia się poszczególne składniki aktywów i pasywów (nie można np. ustalić globalnie wartości składników o podobnych a nawet takich samych cechach).

Zasada indywidualnej wyceny

Inne pojęcia