Aktywa obrotowe

słownik pojęć księgowo rachunkowych

aktywa obrotowe – część aktywów jednostki, które: 

  • w przypadku aktywów rzeczowych są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, 
  • w przypadku aktywów finansowych są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,
  • w przypadku należności krótkoterminowych – ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz należności z innych tytułów nie zaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, 
  • w przypadku rozliczeń międzyokresowych – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, 

Aktywa obrotowe

Inne pojęcia