Zasada współmierności

słownik pojęć księgowo rachunkowych

zasada współmierności – powiązanie przychodów za dany okres z kosztami, tzn. że wynik finansowy za dany okres ustala się porównując przychody przypadające na dany okres i związane z ich uzyskaniem koszty bez względu na to czy zostały w danym okresie poniesione (zapłacone),
notyfikowane (faktury i rachunki mogą być wystawione w innym okresie sprawozdawczym).

Zasady współmierności nie stosuje się do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, kosztów handlowych – jako zależnych tylko od upływu czasu oraz do strat i zysków nadzwyczajnych.

Zasada współmierności

Inne pojęcia