Cena zakupu

słownik pojęć księgowo rachunkowych

cena zakupu – rzeczywista cena zakupu netto (bez podatku VAT) wyrażona w PLN. Przy imporcie wartość waluty obcej wynikającą z faktury przelicza się na PLN wg kursu zastosowanego w dokumencie SAD i powiększa się o cło, podatek akcyzowy. 

Cena zakupu

Inne pojęcia