Zobowiązania 

słownik pojęć księgowo rachunkowych

zobowiązania – wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki, 

Aktywa

Inne pojęcia