Okres sprawozdawczy

słownik pojęć księgowo rachunkowych

Okres sprawozdawczy – miesiąc kalendarzowy.

okres sprawozdawczy

Inne pojęcia