Instrumenty kapitałowe

słownik pojęć księgowo rachunkowych

instrumenty kapitałowe – kontrakty, z których wynika prawo do majątku jednostki, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli, a także zobowiązanie się jednostki do wyemitowania lub dostarczenia własnych instrumentów kapitałowych, a w szczególności udziały, opcje na akcje własne lub warranty,

instrumenty kapitałowe

Inne pojęcia