Wartości niematerialne i prawne 

słownik pojęć księgowo rachunkowych

wartości niematerialne i prawne – nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki (nie mieszczą się w tym pojęciu inwestycje), 

Wartości niematerialne i prawne

Inne pojęcia